Badania kruszyw

Zakres badań:

 • Oznaczenie uziarnienia kruszywa
 • Oznaczenie zawartości frakcji podstawowej, podziarna i nadziarna
 • Oznaczenie zawartości pyłów
 • Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości
 • Oznaczenie wskaźnika krzywizny uziarnienia
 • Oznaczenie zawartości ziarn przekruszonych i przełamanych
 • Oznaczenie zawartości ziarn niekształtnych
 • Oznaczenie nasiąkliwości
 • Oznaczenie mrozoodporności
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • Oznaczenie zawartości części organicznych
 • Oznaczenie gęstości kruszywa
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • Oznaczenie zawartości SO3

Wykorzystywany sprzęt:

 • Prasa uniwersalna
 • Eksykator
 • Wstrząsarka LPzE-2 i zestaw sit laboratoryjnych (podstawowy +1)
 • Zestaw sit do kruszyw hydrotechnicznych
 • Suwmiarka Schultza
 • Ubijak Proctora automatyczny UTS-8502
 • Formy Proctora małe i duże
 • Aparat do badania wodoprzepuszczalności ZWK II
 • Aparat do badania wskaźnika piaskowego
 • Przyrząd pomiarowy CBR i IPI
 • Przyrząd do badania kapilarności biernej
 • Objętościomierz piaskowy
 • Cylindry do oznaczania wskaźnika zagęszczenia
 • Zamrażarka