strzałka
OFERTA
kreska

Ekspertyzy i opinie techniczne z zakresu:

 • Materiałów budowlanych
 • Stanu nawierzchni dróg
 • Przyczyn uszkodzeń nawierzchni
 • Ekspertyzy stanu technicznego podtorza kolejowego

Bieżąca kontrola produkcji:

 • Kruszyw
 • Mieszanek asfaltowych
 • Spoiw drogowych
 • Stabilizacji gruntów i kruszyw spoiwami

Bieżące badania kontrolne w czasie budowy:

 • Robót ziemnych
 • Podbudów drogowych
 • Nawierzchni asfaltowych
 • Podtorza kolejowego
 • Posadzek przemysłowych

Opracowanie, wdrożenie i bieżąca współpraca w zakresie
Zakładowej Kontroli Produkcji materiałów budowlanych (ZKP)


Szkolenia techniczne z zakresu materiałów budowlanych, badań i projektowania konstrukcji nawierzchni

Szczegółowy wykaz prowadzonych badań w zakładce Laboratorium