strzałka
ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH
kreska
Wszystkie badania prowadzone są zgodnie z obowiązującymi normami, wewnętrznymi procedurami badawczymi i życzeniem klienta.
Badania gruntów:

 • Oznaczenie rodzaju gruntu – analiza makroskopowa
 • Oznaczenie wilgotności naturalnej
 • Oznaczenie uziarnienia gruntu (na sucho i na mokro)
 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej (badanie Proctora)
 • Oznaczenie granicy płynności metodą Casagrande`a
 • Oznaczenie granicy plastyczności
 • Obliczenie stopnia plastyczności
 • Oznaczenie wskaźnika piaskowego
 • Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności
 • Obliczenie współczynnika filtracji
 • Oznaczenie zawartości części organicznych
 • Oznaczenie kapilarności biernej
 • Oznaczenie wskaźnika nośności CBR
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • Metoda cylindra wciskanego
 • Metoda wolunometru

Badania kruszyw:

 • Oznaczenie uziarnienia kruszywa
 • Oznaczenie zawartości frakcji podstawowej, podziarna i nadziarna
 • Oznaczenie zawartości pyłów
 • Obliczenie wskaźnika różnoziarnistości
 • Oznaczenie nasiąkliwości
 • Oznaczenie mrozoodporności
 • Oznaczenie zawartości ziarn przekruszonych i przełamanych
 • Oznaczenie zawartości ziarn niekształtnych
 • Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych
 • Oznaczenie zawartości części organicznych
 • Oznaczenie gęstości kruszywa
 • Oznaczenie zawartości SO3

Badania mieszanek mineralno-asfaltowych:

 • Oznaczenia zawartości asfaltu
 • Oznaczenie uziarnienia mieszanki mineralnej
 • Oznaczenie gęstości mieszanki asfaltowej
 • Oznaczenie gęstości objętościowej mieszanki asfaltowej
 • Oznaczenie zawartości wolnych przestrzeni
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia
 • Oznaczenie stabilności i odkształcenia mieszanki asfaltowej
 • Wykonanie odwiertu przez warstwy asfaltowe lub całą konstrukcję nawierzchni

Badania spoiw:

 • Oznaczenie wilgotności
 • Oznaczenie uziarnienia
 • Oznaczenie stałości objętości
 • Oznaczenie zawartości reaktywnego CaO

Badania gruntów ulepszanych i stabilizowanych spoiwami:

 • Oznaczenie wilgotności optymalnej i maksymalnej gęstości objętościowej (badanie Proctora)
 • Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie
 • Oznaczenie mrozoodporności
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia

Dla mieszanek mineralno-asfaltowych, gruntów stabilizowanych spoiwami oraz kruszyw niezwiązanych opracowujemy recepty laboratoryjne.