strzałka
WYKAZ SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
kreska
W laboratorium funkcjonuje wewnętrzny system nadzoru nad sprzętem badawczym.
Obejmuje on wzorcowanie, sprawdzanie zewnętrzne oraz sprawdzenia wewnętrzne. Kontrola taka jest wykonywana z częstotliwością wymaganą dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

Sprzęt badawczy:

Badania gruntów i kruszyw:
Eksykator
Suwmiarka Schultza
Wstrząsarka i zestaw sit (podstawowy +1)
Zestaw sit do kruszyw hydrotechnicznych
Ubijak Proctora automatyczny UTS-8502
Aparat do badania wodoprzepuszczalności ZWK II
Aparat do badania wskaźnika piaskowego
Aparat do badania wodoprzepuszczalności glin
Objętościomierz wodny
Przyrząd pomiarowy CBR

Badania mieszanek asfaltowych:
Ubijak Marshalla
Ekstraktor ultradźwiękowy
Zestaw próżniowy
Łaźnia wodna
Piknometr (cechowany fabrycznie)
Piknometry 1000 ml i 2000 ml

Badania gruntów stabilizowanych spoiwami:
Zestaw sit do badania uziarnienia spoiw
Pierścień Le Chateliera
Prasa uniwersalna
Ubijak Proctora ręczny
Forma f80 mm

Inny sprzęt:
Suszarka FD 115
Waga WLC 12/30/C1/R
Waga PS 6000/C/2
Termometr szklany (cechowany fabrycznie)
Termometry szklane
Pirometry
Ugięciomierz Benkelmana